Algemene Voorwaarden

Windmill - Schumann
1 Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de te verlenen advies werkzaamheden, zulks met uitsluiting van eventueel andere van toepassing van andere (algemene) voorwaarden.

2 Code
Adrenthe volgt in de uitoefening de kerncode voor kennisintensieve dienstverlening.

3 Werkzaamheden
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd naar beste weten en kunnen, zonder dat ter zake enige verantwoordelijkheid wordt gedragen door opdrachtnemer. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd naar beste weten en kunnen, zonder dat ter zake enige verantwoordelijkheid wordt gedragen door opdrachtnemer.

4 Offertes
Offertes zijn vrijblijvend, tenzij een andere bindende afspraak is gemaakt. Offertes blijven 2 maanden geldig. Wij kunnen offreren voor een vaste prijs of basis van nacalculatie (uren/dagdelen). Overeenkomsten kunnen door beide partijen met opgave van reden eenzijdig worden opgezegd met opzegtermijn van 2 maanden.
A Drenthe Consulting Management Finance Tolkien
5 Tarieven
Tijdsbesteding wordt uitgedrukt in uren, dagdelen of dagen. Tarieven zijn exclusief BTW en exclusief reis-en verblijfskosten. Jaarlijks worden onze tarieven eenzijdig bijgesteld op basis van markt- en kostenontwikkeling.

6 Betaling
Facturatie geschied 1 x per maand, voorzien van een specificatie. Facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden. Als te declareren tijd wordt werk- en reistijd beschouwd. Afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd door opdrachtgever, worden ook in rekening gebracht.

7 Geheimhouding
Alle in het kader van onze opdracht verkregen informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet zonder toestemming van opdrachtgever aan derden worden verstrekt.

8 Overmacht
Geen van beide partijen zal in gebreke zijn om aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen, indien zulks het gevolg is van omstandigheden die redelijkerwijs buiten de macht van partijen liggen.
NEw R grinder 2
9 Aansprakelijkheid
Wij verplichten ons de verstrekte opdracht naar beste inzicht en vermogen en conform de eisen van goed werkmanschap uit te voeren, echter geven we geen garanties met betrekking tot de resultaten van onze werkzaamheden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten, hoe ook genaamd, ter zake van verleende adviezen, behoudens die welke door opzet of grove schuld is veroorzaakt.

10 Dispuut
Enig dispuut wordt beslecht op basis van Nederlands recht door de bevoegde rechter te Den Haag

11 Afwijkingen
Van bovenstaande bepaling kan slechts in overleg, en schriftelijk vastgelegd, worden afgeweken.