Waarden

A Drenthe Consulting Management Finance Albert Schweitzer

Waarden of ‘hogere doelen’ versterken ons gevoel van doel en ergens bij horen. Zij bieden een kompas voor besluitvorming en geven uiting aan onze identiteit. Waarden zijn de morele kaders waarbinnen wij onze visie willen realiseren.

Deskundigheid
Wij zetten voor de opdracht de nodige kennis, ervaring, competentie, vaardigheden en tijd in. Wij maken gebruik van beschikbare kennis en kunnen uitleggen hoe wij tot een bepaald advies of werkwijze zijn gekomen. Opdrachtgevers zijn daardoor in staat de vraag te beantwoorden of de voorgestelde aanpak of verleende dienst passend is voor de vraagstelling van de opdrachtgever.

Betrouwbaar
Betrouwbaar zijn betekent dat de wij onze afspraken en toezeggingen nakomen en geheimhouding betrachten en voorzichtig omgaan met vertrouwelijke en/of concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie.

A Drenthe Consulting Management Finance Martin Luther King
Zorgvuldig
Zorgvuldig zijn houdt in dat wij als professional rekening houden met de wensen, verwachtingen, rechten en belangen van alle betrokkenen. Zorgvuldig zijn betekent daarnaast, dat wij bij het uitvoeren van de opdracht terughoudend zijn met het geven van oordelen over personen en/of afdelingen binnen de organisatie van de opdrachtgever.

Professioneel
In de opdrachtrelatie betekent professioneel onafhankelijk dat wij zodanig afstand houden tot onze opdracht, onze opdrachtgever en diens organisatie zodat wij onze (des)kundigheid onbelemmerd en naar beste weten kunnen en zullen aanwenden. Wij zullen doen wat redelijkerwijs van ons mag worden verwacht om belangenverstrengeling te voorkomen.